Asanas

Dwi Janu Uttana Kriya

Eka Janu Uttana Kriya

Pada Vajra Kriya

Vajrasana – Diamond Pose

Virasana – Hero Pose

Prasarita Padottanasana

Trikonasana – Triangle Pose